Cliëntenraad

Een Cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het hulp- en dienstenaanbod van één van de organisaties die onder Tinten vallen. De Cliëntenraad is een platform voor het bespreken van signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook adviseert zij het management over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de cliënten: gevraagd en ongevraagd.

Wat doet de cliëntenraad?

Elke Cliëntenraad bestaat uit 6 tot 9 leden, die zich verbonden voelen met de dienstverlening van de organisatie en het werkgebied. Een aantal leden is zelf cliënt of vrijwilliger. Jaarlijks stelt de raad een werkplan op met de agenda en activiteiten voor het komende jaar. De Cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarvan een aantal malen met de directeur van de betreffende organisatie. Daarnaast leggen de leden regelmatig werkbezoeken af om in contact te komen met cliënten en hun signalen te horen. In de Centrale Cliëntenraad zitten vanuit elke lokale raad één of twee leden. Zij vergaderen vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. Informatie over jaarverslagen, vergaderdata en andere vragen kunt u opvragen bij/stellen aan de ondersteuner van de cliëntenraden via clientenraad@tintengroep.nl

Geheimhouding

De leden van de Cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van wat zij horen of lezen; ook na beëindiging van het lidmaatschap.